Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Yayın Etiği ve İlkeleri


Yayın Etiği ve İlkeleri

-Arete Politik Felsefe Dergisi, kış ve yaz dönemlerinde olmak üzere, altı ayda bir, yılda iki sayı olarak yayımlanan çift kör hakemli, uluslararası, akademik bir e-dergidir.

-Arete Politik Felsefe Dergisi, siyaset felsefesi alanında, kâr amacı gütmeyen süreli bir yayındır. Siyaset felsefesiyle ilgili bilimsel ve özgün nitelikteki çalışmaların kamusal olarak paylaşımını hedefler. Arete Politik Felsefe Dergisi yayın sürecine editör, hakem, yazar vb. olarak katılan herkesin bilimsel çalışmalarda izlenen uluslararası etik ilkelere uyması gerekmektedir. Din, dil, ırk, tür ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen, verili düşünceyi yeniden üretmekten ziyade ona eleştirel gözle bakabilmeyi başaran çalışmalar yayın kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.

-Yayın kurulu, siyaset felsefesi ve sosyal bilimler alanındaki uzman kişilerden oluşur. Dergiye gelen çalışmaları yayın etiğine uygun olarak ön değerlendirir. Koşulları sağlayan çalışmaları konuyla ilgili iki hakeme gönderir. Makalenin tesliminden sonra en geç bir ay içerisinde hakem raporları yazara iletilir. Makale yazarı, hakem raporunun gerekli görmesi halinde gereken değişiklikleri ve düzeltmeleri yapar.

-Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendirmeye sunulmamış olması gerekir.

-Dergiye gönderilen çalışmanın yazarı telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, çalışmanın telif hakkını Arete Politik Felsefe Dergisi'ne devreder. 

-Makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını ve başka bir yere gönderilmediğini belirten aşağıdaki taahhütname, yazarlar tarafından imzalanıp taratılarak mail yoluyla (info@aretejournal.org) gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazılar intihâl tarama raporu (intihal.net, turnitin, vb.) ve taahhütname ile birlikte gönderilmelidir. Benzerlik oranı yüzde on beşten fazla olan makaleler reddedilecektir. 

-İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

-Derginin yayın politikası ve süreçleri Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (NISO), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) yönergelerini takip eder. 

-Arete Politik Felsefe Dergisi, açık erişimli bir dergidir. Makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Online olarak derginin web sayfasından yazılara ücretsiz olarak ulaşılmaktadır. 

Araştırma Etiği

Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

-Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır. --Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

-Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

-Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar. Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

-Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

-Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır.

-Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

-Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır. -İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Yazarların Sorumluluğu

-Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

-Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır.

-Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

-Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

-Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

-Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

-Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

-Tezden üretilen makaleler, makalenin giriş sayfasındaki dipnotta ayrıca belirtilmelidir. 

-Yazar, dergiye gönderdiği yazının, derginin benimsediği etik kurallara, yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ve taahhüt eder.

-Arete Politik Felsefe Dergisi’nde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

-Arete Politik Felsefe Dergisi’nde yayımlanmak üzere sunulacak yazılar derginin internet ana sayfasında yer alan makale gönder sekmesinden dergiye gönderilmelidir. 

Editör Sorumlulukları

-Editörler, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir.

-Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

-Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

-Editörler içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

-Editörler; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin Sorumlulukları

-Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır.

-Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar.

-Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

-Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

-Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir.

-Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar.

-Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

-Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.


Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    The Philosopher's Index, EBSCO (Political Science Complete), EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)


    Call For Next Issue

    For the next issue of the journal (Volume:4, Issue:2), you can submit your manuscripts until September 1, 2024, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri