Home    |  About Us   |  Editorial Board   |  Publication Ethics and Principles   |  For Authors   |  Writing Rules   |  Copyright Agreement Form   |  Indexing    |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Yazım Kuralları


GENEL KURALLAR

Arete Politik Felsefe Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalar Times New Roman yazı tipinde 1,5 satır aralığıyla, 12 punto olarak yazılmalıdır.

Kenar boşlukları sağ, sol, üst ve alt için 3 cm olmalıdır. 

Makaleler 6000-8000 arası sözcük sayısında olmalıdır. Makale türü dışındaki çalışmalar ise 1000-3000 sözcük sayısı arasında olabilir.

Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

Dergiye gönderilen yazılar, APA (American Psychological Association) stilinin 6. Baskısına göre düzenlenmelidir.

Makale Yazım Kuralları

Başlık 

Makalenin ana fikrini yansıtacak nitelikte, içerikle uyumlu olmalıdır. Koyu harflerle yazılması gereken başlığın her kelimesinin ilk harfi büyük harfle ve 18 punto ile yazılmalıdır.

Yazar Adı

Makalelerin Word dosyası olarak dergiye ilk gönderiminde yazar(lar)a ait hiçbir kişisel bilgi yer almamalıdır.

Makaleler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra editör tarafından son düzeltmelerin yapılması istendiğinde yazar(lar), makale şablonunda ilgili yere unvan, ad-soyad, orcid numarası, üniversite/fakülte/bölüm ve e-posta bilgilerini yazmalıdırlar. 

Öz

Makalenin tartışmasını kısaca belirtmelidir. Makalenin başında bulunarak 150-300 arası kelime içermelidir. 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde tek paragraf halinde yazılmalıdır. 5 (beş) anahtar kelime hem Türkçe hem İngilizce özün hemen altında yer almalıdır.

Extended Abstract

Makalenin amaç, yöntem ve sonucunu içermeli ve 800-1000 kelimeden oluşmalıdır.

Genişletilmiş özette metin içindeki bilgilere göndermede (Örn. Sayfa 5’te belirtildiği gibi) bulunulmamalıdır.

Abstract bölümünün gramer ve anlatım yönünden İngilizce dil kurallarına uyması gerekmektedir. Bu şartlara uymayan makaleler, “proofreading” yapılmak üzere yazara iade edilecektir.

NOT: Extended Abstractbaşvuru sırasında gerekli değildir.

Ana Metin

Makalenin ana metni Times New Roman yazım biçimiyle 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla 8000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. 

Ara başlıklar: Tamamı koyu olmak üzere her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve başlık sonunda satırbaşı yapılmalıdır. Başlıklara rakam konulmamalıdır. 12 punto olmalıdır. Başlıklara rakam konulmamalıdır. 

Alt başlıklar: Tamamı koyu ve italik olmak üzere başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük, sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalıdır. Başlıklara rakam konulmamalıdır.

Tablo, Grafik, Resim ve Şekiller: Metinde kullanılan görseller, Tablo 1, Tablo 2 veya Grafik 1, Grafik 2 gibi biçimlerde numaralandırılarak metin içinde gereken yerlerde kullanılmalıdır.

Dipnotlar: Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için kısıtlı sayıda kullanılır ve “DİPNOT” komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (Laclau, 2011, s.60)

Alıntılar: Makalede birebir yapılan alıntılar tırnak içinde verilmeli ve alıntının sonunda kaynağı parantez içinde belirtilmelidir. Beş satırdan/kırk kelimeden az alıntılar cümle arasında italik olarak, beş satırdan/kırk kelimeden uzun alıntılar ise sayfanın sağından 2 ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde tırnak içinde olmaksızın verilmelidir. Birebir olmayan alıntıların sonunda sadece parantez içerisinde kaynak gösterilmelidir.

KAYNAK GÖSTERME

Metin içi göndermelerde (atıflarda) ve kaynakça yazımında  APA 6 sürümü esas alınmıştır.

Metin İçi Referans Gösterme

-Tek yazarlı kaynaklar: Atıflar ilgili kısımdan hemen sonra parantez içinde yazarın soyadı, eserin/çalışmanın yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla, aralarda virgül “,” kullanılarak verilmelidir. Cümlenin tamamlandığını gösteren nokta işareti parantezden sonra konulmalıdır.

          Örnek: (Badiou, 2011, s. 102). 

Yazarın adı ilgili cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir.

          Örnek: Badiou (2011, s.98), ...

                      Badiou, devlet konusunda ..... ifade eder (2011, s.98).

Yazarın adı ilgili cümle içinde geçiyorsa parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir

           Örnek: Nancy (2015, s.60), küreselleşme konusunda...

Cümle içinde yazar ve yayın yılı belirtiliyor ise ayrıca parantez içinde yazar ve tarih verilmez.

           Örnek: Nancy, 2018 yılında yayınlanan eserinde bu konuya dikkat çeker.

Çalışmanın tamamına göndermede bulunulacaksa parantez içinde yazar soyadı ve yayın yılı yazılır.

            Örnek: Devlet, basit bir üst yapı unsuru değildir (Althusser, 2019). 

Bir paragrafta aynı çalışmaya ikinci defa göndermede bulunulacaksa ikincisinde yazar soyadını vermek yeterlidir, yayın yılını eklemeye gerek yoktur.

             Örnek: Ranciere (2012), siyaset ve yönetimi birbirinden ayırır. Ranciere'e göre, siyaset....

-İki veya daha fazla yazarlı kaynaklar:  İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki yazarın soyadına da yer verilmelidir. Cümle içinde yazarların soyadları “ve” bağlacı ile bağlanırken parantez içinde ise “&” işareti kullanılır.

             Örnek: Dardot ve Laval (2018, s. 98), neoliberalizm konusunda....

                         (Dardot & Laval, 2018, s.98)

-Yazar sayısı ikiden fazla olan kaynaklarda yazarların tümünün soy ismi ilk kullanımda sıralanır. Aynı çalışma yeniden kaynak gösterildiğinde ilk yazarın soyadı ve sonunda “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” yazılır.

- İngilizce makalelerde “ve” bağlacı yerine cümle içinde “and”, parantez içinde ise “&” işareti kullanılmalıdır

-Üç, dört veya beş yazarlı çalışmalara göndermede bulunulurken sadece ilk göndermede tüm yazarların soyadları yazılır. Takip eden göndermeler için ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılır.

              Örnek: Paragraf içinde ilk gönderme: Butler, Laclau ve Zizek (2013, s. 25) bu yaklaşımı sergileyen çalışmaların…

                          Paragraf içinde ikinci ve sonraki göndermeler: Butler ve diğerleri (2013, s. 25) bu yaklaşımı sergileyen çalışmaların…

              Örnek:Parantez içinde ilk gönderme: (Butler, Laclau & Zizek, 2013, s. 25)

                          Parantez içinde ikinci ve sonraki göndermeler: (Butler vd., 2004, s. 25)

-Altı veya daha fazla yazarı olan çalışmalara göndermede bulunulurken sadece ilk yazarın soyadı belirtilir.

              Örnek: Cümle içinde: Sururi ve diğerleri (1995, s. 30)

                         Parantez içinde: (Sururi vd., 1995, s. 30)

-İngilizce makalelerde üç, dört, beş, altı veya daha fazla yazarlı çalışmalara göndermede bulunulurken “vd.” yerine “et al.” kısaltması kullanılır.

-Derleme Kitap:

             Örnek: (der. Hazan, 2010)

-İkincil Kaynaklara Atıf:

              Örnek: Badiou’ya (1985) göre… (akt. Bosteels, 2014).

-Bir Yazara Ait Aynı Tarihli Birden Fazla Eser:

               Örnek: (Nancy, 1993a)

                           (Nancy, 1993b)

-Bir Dergiden ya da Kitaptan Yazarı Bilinmeyen Alıntılar için derginin ya da kitabın adı italik yazılır

              Örnek: (Fragmanlar, 2006)

-Eserin Tarihi Bilinmiyorsa:

              Örnek: (Seyhan, t.y., s. 45)

-Metin İçinde Filme Referans Verme:

               Örnek: (Down By Law, 1986).

-Tüzel Kişi Yazarlı Çalışmalar: Eğer bir çalışma tüzel kişiye (devlet kurumları, kuruluşlar, dernekler, çalışma grupları vs.) aitse ad bilgisi göndermede açık ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır. Tüzel kişi adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Tüzel kişi adı uzunsa ve herkesçe bilinen bir kısaltması varsa ilk göndermede hem tam isim hem de kısaltma kullanılır, sonraki göndermelerde sadece kısaltma kullanılır. Tüzel kişi adı kısaysa ve kısaltıldığında herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek nitelikte değilse geçtiği her yerde kısaltılmadan yazılır.

              Örnek: Paragraf içinde ilk gönderme: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2015)…

                          Paragraf içinde sonraki göndermelerde: TÜBİTAK (2015)…

              Örnek: Parantez içinde ilk göndermede: (Türk Dil Kurumu [TDK], 2012, s. 38)

                          Parantez içinde sonraki göndermelerde: (TDK, 2012, s. 38).

-Parantez İçindeki Açıklamalarda Gönderme Yapma

Parantez içinde yapılacak bir açıklama esnasında gönderme yapılması gerekirse tarih için köşeli parantez değil, virgül kullanılmalıdır.

              Örnek: (Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bk. Demirtaş, 2022)

Kaynakça

Kullanılan kaynaklar makale sonunda Metinde kullanılan kaynakçada APA 6. Baskıya göre gösterilmelidir:

Aytaç, A.M. (2011). Kitlelerin Ruhu. Ankara: Dipnot.

Guattari, F. (2020). Moleküler Devrim. Işık Ergüden (Çev.). İstanbul: Otonom.

Dardot, P./Laval, C. (2018). Müşterek: 21. Yüzyılda Devrim Üzerine Deneme. Ferhat Taylan ve Emine Sarıkartal (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Demirtaş, M. (Ed.) (2019). Direnişin Mikropolitikası. İstanbul: Pinhan.

Taburoğlu, Ö. (2019). Kendi-Olmanın Mikropolitikası. Mustafa Demirtaş (Ed.), Direnişin Mikropolitikası (s. 127-144). İstanbul: Pinhan.

Nancy, J.L. (2003). “The Confronted Community” Postcolonial Studies. 6(1), 23-36.

Jarmusch, J. (Yönetmen). (1986).  Down By Law (film). ABD: Polygram.

 


Advanced Search


Announcements/CFP

    Info:

    Arete Journal of Political Philosophy is indexed in:

    The Philosopher's Index, EBSCO (Political Science Complete), EBSCO (Central & Eastern European Academic Source) (CEEAS), ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)


    Call For Next Issue

    For the next issue of the journal (Volume:4, Issue:2), you can submit your manuscripts until September 1, 2024, via the manuscript submission tab on our journal's homapage. Address :Seyhan Sokak, No:39/8, Cebeci, Çankaya, Ankara/Türkiye
Telephone :0507 992 76 25 - 0536 217 20 39 Fax :
Email :info@aretejournal.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri